Các cửa hàng cố định và Trang thương mại điện tử của chúng tôi hoạt động, tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ 8:00-22:00 hàng ngày. Các đơn hàng mà khách hàng đặt hàng ngoài giờ làm việc sẽ được xử ý trong giờ làm việc tiếp theo trong ngày hoặc ngày làm việc tiếp theo.